Преминаване към продуктови категории Премини към количката Преминаване към навигация

Не се интересувам от отстъпки и промоции, искам да скрия лентата.

Процедура за рекламаци

I. Общи положения

Процедурата за рекламация е неразделна част от Общите условия (наричани по-долу „ОУ“) на For camping s.r.o, със седалище на адрес Veselská 699, 199 00 Praha 18 - Letňany, идентификационен номер: 24295825, вписан в Търговския регистър на Общинския съд в Прага, раздел C 194007 (наричан по-долу „Продавач“) и описва процедурата за разглеждане на рекламация относно стоки, закупени от Продавача.

Купувачът е длъжен да се запознае с Процедурата за рекламация и Общите условия преди да поръча стоката. С изпращането на поръчката Купувачът декларира, че е прочел Процедурата за рекламация и я приема без възражения. 

Определенията на термините, съдържащи се в настоящата Процедура за рекламация,имат предимство пред определенията в ОУ. Ако тази Процедура за рекламация не дефинира термина, той се разбира в смисъла, в който е дефиниран в ОУ. Ако не е дефинирано там, се разбира в смисъла, в който е използван от законодателството.


В случай че Купувачът поиска, Продавачът ще му потвърди писмено размера и продължителността на задълженията му в случай на некачествено изпълнение. Продавачът има задължения от некачествено изпълнение до степента, до която са задълженията на производителя от некачествено изпълнение. В потвърждението той посочва също така име, адрес и данни за идентификация и, ако е необходимо, друга информация, необходима за установяване на самоличността му.

При необходимост във връзка с предоставената гаранция, продавачът обяснява в гаранционната карта по разбираем начин, нейния обхват, условията, срока на валидност и начина, по който могат да бъдат предявени претенции, произтичащи от нея. В същото време той посочва в удостоверението за гаранция, че предоставянето на гаранцията не засяга правата на купувача, свързани с покупката на артикула.

В случай че продавачът предоставя удължена гаранция за стоките в съответствие с гаранционните условия, предоставени от производителя, или с реклама, той е длъжен да включи информация за тази удължена гаранция в гаранционната карта в допълнение към задължителните данни.

Стоките, които са обект на рекламация трябва да бъдат действително предадени на Продавача, в противен случай уреждането се спира, докато клиентът не достави физически продуктът, които е обект на рекламация.

 

II. Продължителност на гаранцията

Гаранционният срок започва да тече от деня на получаване на стоката от купувача.

При продажба на потребителски стоки законоустановения гаранционен срок е 24 месеца, освен ако специална законова уредба не предвижда по-дълъг срок. В случай на употребявани стоки продавачът не носи отговорност за дефекти, съответстващи на степента на употреба или износване, която стоките са имали, когато купувачът е поел стоките, и правата от отговорност за дефекти на стоките се погасяват, ако не са били упражнени в рамките на 12 месеца от датата на поемане на стоките от купувача. Продавачът посочва този срок в документа за продажба на стоката и на достатъчно видно място в предлаганите стоки и в потвърждението на поръчката. За стоки, продадени на по-ниска цена поради дефект или непълнота, гаранцията не покрива дефектите , за които е договорена по-ниската цена. 

За закупен продукт от купувача- предприемач не важи класическата 24-месечна гаранция. Продавачът носи отговорност пред купувача - предприемач само за дефекти, които стоките имат в момента на получаването им. Купувачът - предприемач е длъжен да провери стоките незабавно и да съобщи на Продавача за всички дефекти (които могат да бъдат открити чрез проверка) без неоправдано забавяне.

 

III. Гаранционни условия

I. Препоръчва се купувачът да провери състоянието на пратката (брой опаковки, ненарушена цялост на лентата с логото на фирмата, повреди по кутията) заедно с превозвача веднага след доставката съгласно приложената товарителница. Купувачът има право да откаже да приеме пратка, която не е в съответствие с договора за покупка, при условие че пратката е например непълна или повредена. Ако купувачът приеме повредената пратка от превозвача, е необходимо да опише повредата в приемо-предавателния протокол на превозвача.

II. Непълната или повредена пратка трябва да бъде съобщена на продавача без неоправдано забавяне по електронна поща на адрес :porachki@4camping.bg, да се състави протокол за повреда с превозвача и да се изпрати на продавача по факс, електронна поща или по пощата без неоправдано забавяне. Допълнителната рекламация за непълнота или външна повреда на пратката не лишава купувача от правото за рекламация на стоката, но дава дава възможност на продавача да докаже, че няма противоречие с договора за покупка.

III. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от неправилна употреба. 

Освен това гаранцията не покрива причинени повреди (в случаи, че такава дейност не е нормална дейност и не е забранена в приложените инструкции за употреба):

  1. механични повреди на стоките;
  2. използване на стоките в условия, които не съответстват на температурата, запрашеността, влажността, химическите и механичните въздействия на средата, пряко предвидени от продавача или производителя;
  3. неправилен монтаж, боравене, експлоатация или небрежно отношение към стоките;
  4. стоките са били повредени поради прекомерно натоварване или използване в противоречие с условията, посочени в документацията или общите принципи;
  5. извършване на неквалифицирана намеса или промяна на параметри;
  6. стоки, които са били модифицирани от клиента (боядисване, огъване и др.), ако дефектът е възникнал в резултат на тази модификация;
  7. стоката е била повредена от природни стихии или непреодолима сила.

IV. Продавачът има право да откаже да приеме стоките за рекламация в случаите, когато те и/или техните компоненти са замърсени или не отговарят на основните изисквания за хигиенично безопасно представяне на стоките за рекламация.

 

V. Уреждане на рекламацията

Ако купувачът е потребител, продавачът взема решение по незабавно, а в сложни случаи - в рамките на три работни дни. Този срок не включва периода от време, съответстващ на вида на продукта или услугата, необходим за професионална оценка на дефекта. Продавачът урежда рекламацията, включително отстраняването на дефекта, без неоправдано забавяне, не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията. 30-дневният срок може да бъде удължен след предявяването на рекламацията по споразумение с потребителя - това удължаване не трябва да бъде за неопределен или неразумно дълъг период. След изтичането на този срок се счита, че дефектът действително е съществувал и потребителят има същите права, както в случай на дефект, който не може да бъде отстранен. Този срок не е обвързващ за Купувача-Предприемач, при когото решението за рекламацията ще бъде взето не по-късно от 40 дни от датата на рекламацията.

Срокът започва да тече от момента на предявяване на рекламацията. Денят след предявяване на рекламацията от купувача е първият ден от 30-дневния срок. Ако краят му се пада в събота, неделя или на официален празник, тогава периодът приключва на следващия работен ден.

Продавачът издава на Купувача-потребител писмено потвърждение за това кога е подадена рекламацията, какво е нейното съдържание, какъв начин на разглеждане на рекламацията се изисква, по електронна поща незабавно след получаване на рекламацията; освен това потвърждение за датата и начина на разглеждане на рекламацията, включително потвърждение за ремонта и продължителността на рекламацията или обосновка за отхвърляне на рекламацията.

Купувачът има право на възстановяване на необходимите разходи (по- специално пощенските разходи, които е заплатил при изпращане на стоката за рекламация), възникнали във връзка с упражняването на законните права по силата на отговорността за недостатъци (препоръчваме да подадете заявление не по-късно от 30 дни след уреждането на рекламацията - законовият срок не се засяга) и, които са направени действително и ефективно. В случай на отказ от договора поради дефект, потребителят има право и на възстановяване на разходите за този отказ.

След уреждане на основателна рекламация, гаранционният срок се удължава с продължителността на рекламацията. В случай на неоснователна рекламация, гаранционният срок не се удължава. Ако рекламацията бъде уредена в рамките на законоустановения гаранционен срок чрез замяна на стоките с нови, гаранционният срок на клиента се удължава само с периода, през който стоките са били обект на рекламация. Клиентът запазва оригиналния документ за покупка с оригиналната дата на закупуване. Продължителността на рекламацията се изчислява от деня след предявяване на рекламацията до деня на уреждане на рекламацията, т.е. от момента, в който купувачът е бил длъжен да приеме стоката. Клиентът се уведомява за уреждането по електронна поща, която е посочил при предявяването на рекламацията.

След като рекламацията бъде уредена, продавачът ще уведоми купувача за прекратяването на процедурата по рекламация по телефона, чрез SMS или по електронна поща. Уредената рекламация ще бъде изпратена на адреса на купувача.

 

V. Консумативи

Ако предметът на покупката са консумативи или ако тези консумативи са част от закупената стока, вместо гаранцията за качество се използва експлоатационният живот. Срокът на годност може да бъде посочен като време или брой употреби, или може да бъде определен по друг подобен начин. Върху стоките могат да бъдат посочени повече от един от тези срокове. За да предявите успешно иск, трябва да спазите всички изброени по-долу условия.

Правото на купувача да предяви рекламация на стоките в рамките на законоустановения гаранционен срок не се засяга. Въпреки това купувачът трябва да вземе предвид гореспоменатите факти, тъй като гаранцията не покрива износването, причинено от нормалната употреба на продукта, и следователно не може да се смесва със срока на годност на продукта. Срокът на годност на стоките представлява податливостта им на износване, причинено от нормалната им употреба. Ако купувачът използва стоката (не ако притежава ) по-дълго от нормалния срок на годност, вероятно дефектът е резултат от нормално износване, но не е изключено той действително да е гаранционен дефект. Продавачът винаги посочва в обосновката на всеки отказ на рекламацията дали дефектът е причинен от нормално износване.

Ако срокът на годност на предлаганите стоки не е посочен, продавачът няма право да се позовава на срока на годност.

 

VI. Къде да предявите иска за рекламация

Купувачът има право да предяви рекламацията по пощата, на адрес 

Адресът на доставчика Speedy (само за пратки, изпратени чрез Speedy)

FROGMAN s.r.o. - Speedy 4728P
ул. Валери Петров 5
2227 Божурище
България  

Адресът на доставчика Еконт (само за пратки, изпратени чрез Еконт)

BG Еконт
Инаут Трейд ООД | Allpacka | Frogman - 4728P
бул. Липник 106
7000 Русе, България

В случай на несъгласие с уреждането на рекламацията , компетентен за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове е Чешкият търговски инспекторат, със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, ID №: 000 20 869, интернет адрес: https://www.coi.cz/en/information-about-adr/. Платформата за онлайн решаване на спорове, която се намира на адрес https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ може да се използва за решаване на спорове между продавача и купувача по договора за покупко-продажба. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

VII.  Заключителни разпоредби

Тези правила за рекламации са валидни от 1.4.2021 г. и отменят валидността на предишни правила за рекламации.
Тази процедура за рекламации е достъпна в седалището и помещенията на Forcamping или като документ на адрес www.4camping.bg.