Преминаване към продуктови категории Премини към количката Преминаване към навигация

Правила и условия

1. Уводни разпоредби

1.1. Тези Правила и условия (наричани по-нататък”Правила и условия“) на търговското дружество ForCamping s.r.o, със седалище Veselská 699, 199 00 Прага 18 - Letňany, идентификационен номер: 24295825, вписан в търговския регистър на Общинския съд в Прага, раздел C,Папка 182138 (наричан по-нататък”Продавач") се регулират в съответствие с разпоредбите на член 1751, ал. 1 от Закон № 89/2012 Сб., Граждански кодекс (по-нататък”Граждански кодекс") - взаимните права и задължения на дoговарящите се страни, възникващи във връзка или въз основа на договора за покупко-продажба (наричан по-нататък”договор за покупка“) сключен между Продавача и Купувача чрез онлайн магазина на Продавача. Онлайн магазинът се управлява от продавача на уебсайт, намиращ се на интернет адрес www.4camping.bg (наричан по-долу „електронен магазин“)

1.2. Купувачът е клиентът на онлайн магазина, който може да бъде както потребител по смисъла на член 2, ал.1,буква а)от Закон № 634/1992 , за защита на потребителите или лице, различно от потребителя

1.3. Разпоредбите на Общите условия са неразделна част от договора за покупка. Договорът за покупка и Общите условия са изготвени на български език. Договорът за покупка се сключва на български език.

1.4. Формулировката на условията може да бъде променена или допълнена от продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали през периода на валидност на предишната версия на общите условия.

 

2. Потребителски акаунт

2.1. Въз основа на регистрация на Купувача в уеб сайта, Купувачът получава потребителски акаунт/ профил. От своя потребителски акаунт/ профил (наричан по-долу „потребителски акаунт“) Купувачът може да поръчва стоки. Ако уеб интерфейсът на магазина го позволява, Купувачът може да поръча стоки и без регистрация директно в онлайн магазина.

2.2. При регистрацията си на уеб сайта и при поръчването на стоки, Купувачът е длъжен да предостави точна и вярна информация. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския акаунт в случай на промяна. Данните, предоставени от Купувача в потребителския акаунт и при поръчка на стоки, се считат за верни от Продавача.

2.3. Достъпът до потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да пази поверителността на информацията, необходима за достъп до потребителския му акаунт.

2.4. Купувачът няма право да разрешава на трети лица да използват потребителския акаунт.

2.5. Продавачът може да анулира потребителския акаунт в случай че, Купувачът не използва потребителския си акаунт повече от 12 месеца или ако Купувачът наруши задълженията си по договора за покупка (включително Общите условия).

2.6. Купувачът приема ,че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато ,особено във връзка с необходимата поддръжка на хардуерно и софтуерно оборудване на Продавача, или с необходима поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на трети страни.

 

3. Сключване на договора за покупка

3.1. Цялото представяне на стоките, поместени в онлайн магазина, има информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за покупка по отношение на тези стоки. Разпоредбите на член 1732, ал. 2 от Гражданския кодекс не се прилагат.

3.2. Онлайн магазинът съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки. Цените на стоките са посочени с включен данък добавената стойност и всички свързани с тях такси. Цените на стоките остават валидни, докато се показват в онлайн магазина.

3.3. Онлайн магазинът съдържа и информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките се прилага само в случаите, когато стоките се доставят на територията на Република България.

3.4. За да поръча стока/стоки, Купувачът попълва формуляра за поръчка. Формулярът за поръчка съдържа информация за:

3.4.1. поръчаната стока/ поръчаните стоки (поръчаната стока/поръчаните стоки се „вкарват“ от купувача в електронната количка),

3.4.2. начина на плащане на покупната цена на стоката/стоките, информация за необходимия начин на доставка на поръчаната стока/поръчаните стоки и

3.4.3. информация за разходите, свързани с доставката на стоката/стоките (наричани по-долу заедно “Поръчка“).

3.5. Преди да изпрати Поръчката до Продавача, Купувачът има право да проверява и променя данните, които е въвел в Поръчката, дори по отношение на възможността да открива и коригира грешки, допуснати при въвеждането на данни в Поръчката. Купувачът изпраща Поръчката на Продавача, като щракне върху бутона "Изпрати поръчка". Данните, посочени в Поръчката, Продавачът счита за верни. Веднага след получаване на Поръчката, Продавачът потвърждава получаването на поръчката от Купувача по електронна поща, на електронната поща на Купувача, посочен в потребителския акаунт или в поръчката (наричан по-долу „Електронен адрес на купувача“).

3.6. В зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, размер на покупната цена, прогнозни разходи за доставка) Продавачът винаги има право да поиска от Купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).

3.7. Договорните отношения между Продавача и Купувача се установяват с предаването на приемането на поръчката (акцепта), което се изпраща от Продавача на Купувача по електронна поща на адреса на Купувача.

3.8. Продавачът има право да се откаже от сключения договор по всяко време преди доставката на стоката/стоките, по-специално ако не е в състояние да достави стоките на Купувача в разумен срок поради причини, дължащи се на трети лица, или ако стоките вече не се произвеждат или доставят, или ако стане ясно, че Купувачът е нарушил сключеният преди това договор с Продавача. Ако Купувачът вече е платил покупната цена, тя ще му бъде възстановена.

3.9. Купувачът се съгласява с използването на средства за комуникация от разстояние при сключване на договора за покупка. Разходите, направени от купувача при използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори) се поемат от самия купувач и не се различават от основната тарифа.

3.10. До изпращането на стоката купувачът има възможност да откаже Поръчката по телефона или по електронната поща чрез Центъра за обслужване на клиенти .

3.11. В случай че очевидна грешка на Продавача в онлайн магазина доведе до неправилна цена на стоките (необосновано ниска цена), Продавачът има право да поправи грешката (да промени цената) дори след като Купувачът е направил поръчката и  има право да анулира поръчката.

 

4. Цена на стоките и условия на плащане

4.1. Цената на стоката/стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоки по договора за покупка, купувачът може да заплати на продавача по следните начини:

 

в брой или с наложен платеж на посоченото от Купувача място в поръчката;

чрез банков превод по сметката на Продавача 2700264153/2010 (наричана по-долу "Сметка на Продавача“);

4.2. Заедно с покупната цена Купувачът е длъжен да заплати на Продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоката/стоките в уговорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.

4.3. В случай на плащане в брой при доставка, покупната цена се заплаща при получаване на стоката. При безкасово плащане покупната цена е платима в 10-дневен срок от сключване на договора за покупка.

4.4. При безкасово плащане купувачът е длъжен да заплати покупната цена на стоката и да посочи вариабилния символ за плащане При безкасово плащане задължението на Купувача да заплати покупната цена е изпълнено, когато съответната сума бъде кредитирана по сметката на Продавача.

4.5. Продавачът има право, особено в случай, че Купувачът не предостави допълнително потвърждение на поръчката (член 3.6), да поиска плащане на пълната покупна цена, преди да изпрати стоката на купувача. Разпоредбите на член 2119, ал. 1 от Гражданския кодекс не се прилагат.

4.6. Всички отстъпки от цената на стоките, предоставени от Продавача на Купувача, не могат да се комбинират една с друга.

4.7. Продавачът издава фактура на Купувача. Продавачът е платец на данък добавената стойност. Данъчният документ - фактура ще бъде издаден от Продавача на купувача след заплащане на цената на стоката и се изпраща в електронен вид на електронен адрес на купувача.

4.8. Съгласно Закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде касова бележка на купувача. В същото време той е длъжен да регистрира получените приходи при данъчния администратор онлайн; в случай на техническа повреда, най-късно до 48 часа.

 

 

 

5. Отказ от договора за покупка

5.1. Купувачът приема, че съгласно разпоредбите на член 1837 от Гражданския кодекс не може да се откаже от договора за доставка на стоки, които са били променени според желанието на купувача или за негова сметка, от договор за доставка на бързо развалящи се стоки, както и от стоки, които са бързо развалящи се, наред с други неща, от договор за доставка на стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката, от договор за доставка на стоки в запечатана опаковка, които потребителят е извадил от опаковката и които не могат да бъдат върнати по хигиенни причини, и от договор за доставка на аудио- или визуален запис или компютърна програма, ако потребителят е повредил оригиналната опаковка. Степента на използване и замърсяване могат да бъдат взети предвид и ще бъде възстановена само пропорционална сума.

5.2. Ако това не е случай, посочен в член 5.1 или друг случай, при който договорът за покупка не може да бъде оттеглен, потребителят има право да се откаже от договора за покупка в рамките на тридесет (30) дни в съответствие с разпоредбите на чл.1829 (1) от Гражданския кодекс от получаване на стоката, а в случай че предмет на договора за покупко-продажба са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този срок започва тече от датата на получаване на последната доставка на стоката. Ако заедно със стоките е предоставен подарък, договорът за подарък се сключва с условието, че ако потребителят се откаже от договора за покупка, договорът за подарък престава да действа по отношение на този подарък и потребителят е длъжен да върне подаръка заедно със стоката/стоките.

5.3. В случай на отказ от договора за покупка съгласно член 5.2 от Общите условия, договорът за покупка се анулира от самото начало. Стоката трябва да бъде върната на продавача в рамките на тридесет (30) дни от датата на отказ от договора. Ако потребителят се откаже от договора за покупка, той поема разходите, свързани с връщането на стоката/стоките на продавача, дори ако те не могат да бъдат върнати с обикновена поща поради естеството им.

5.5. Потребителят приема, че в случай на отказ от договора за покупка той има право само на възстановяване на транспортната такса в най-ниския предложен размер..

5.6. В случай на отказ от договора съгласно член 5.2 от Общите условия, Продавачът връща получените от Купувача средства в срок от четиринадесет (14) дни от отказа на Купувача от договора за покупка. Продавачът има право също така да върне изпълнението, предоставено от Купувача при връщането на стоките или по друг начин, при условие че Купувача е съгласен с това и не му се налагат допълнителни разходи. Ако Купувачът се откаже от договора за покупка, Продавачът не е длъжен да върне получените пари, преди Купувачът да върне стоката или да докаже, че е изпратил стоката на Продавача.

5.7. Продавачът има право едностранно да прихване иска за обезщетение за повреда на стоката срещу иска на потребителя за възстановяване на покупната цена.

5.8. Купувач, който не е потребител, има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с общите разпоредби на Закон № 89/2012 Сб, Граждански кодекс, с измененията.

 

6. Транспортиране и доставка на стоки

6.1. Ако видът на транспорт е договорен въз основа на специална заявка на Купувача, Купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този вид транспорт.

6.2. Ако Продавачът е задължен по силата на договора за покупка да достави стоката на мястото, посочено от Купувача в поръчката, Купувачът се задължава да приеме стоката при доставката.

6.3. В случай че по причини от страна на Купувача се наложи стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, Купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоките, или разходите, свързани с различен начин на доставка.

6.4. При получаване на стоката от превозвача, Купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоката и при евентуални дефекти незабавно да уведоми превозвача. В случай на нарушаване на опаковката, което показва, че пратката е била подправена, Купувачът може да не приеме пратката от превозвача.

6.5. Допълнителни права и задължения на страните при превоза на стоките могат да бъдат уредени в специални условия за доставка на Продавача, ако са издадени от него.

 

7. Права от дефектно изпълнение

7.1. Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на правата, произтичащи от неправилно изпълнение, се уреждат от съответните общо обвързващи разпоредби (по-специално разпоредбите на членове 2099 -2117 и членове 2161 - 2174 от Гражданския кодекс).

7.2. Продавачът носи отговорност пред Купувача за това, че стоката/стоките е / са без дефект/ дефекти при получаване. По-специално, Продавачът е отговорен пред Купувача, че към момента, в който Купувачът е приел доставката на стоката/стоките:

7.2.1. стоките имат характеристиките, договорени от страните, а при липса на споразумение - характеристиките, описани от продавача или производителя или очаквани от купувача с оглед на естеството на стоките и въз основа на направената от тях реклама,

7.2.2. стоките са подходящи за целта, посочена от продавача за тяхната употреба или за която обикновено се използват стоки от този вид,

7.2.3. стоките са подходящи за целта, посочена от продавача за тяхната употреба или за която обикновено се използват стоки от този вид,

7.2.4. стоките са в подходящото количество, мярка или тегло; и

7.2.5. стоките отговарят на изискванията на законодателството.

7.3. Разпоредбите, посочени в член 7.2 от Общите условия, не се прилагат за стоки, продадени на по-ниска цена, за дефекта, за който е договорена по-ниската цена, за износването на стоките, причинено от нормалната им употреба, в случай на стоки втора употреба - за дефекта, съответстващ на степента на употреба или износване, която стоките са имали при приемането им от купувача, или ако това произтича от естеството на стоките.

7.4. Правата, произтичащи от дефектно изпълнение, се упражняват от купувача, като ги изпрати на адрес: FROGMAN s.r.o. - Speedy 4728P, ул Валери Петров 5, 2227 Божурище, България (само за пратки изпратени през Speedy) БГ Еконт Инаут Трейд ООД | Allpacka | Frogman - 4728P бул. Липник 106 7000 Русе, България (само за пратки изпратени през Еконт) За момент на предявяване на рекламацията се счита моментът, в който Продавачът е узнал за рекламацията.

7.5. Другите права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат уредени в Правилника за рекламации на Продавача.

 

8. Други права и задължения на договарящите страни

8.1. Купувачът придобива собствеността върху стоката/стоките в момента на получаването .

8.2. По отношение на Купувача ,Продавачът не е обвързан от никакви кодекси за поведение по отношение на Купувача по смисъла на член 1826, параграф 1, буква д) от Гражданския кодекс.

8.4. Чешкият орган за търговска инспекция със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 ЕИК :000 20 869 , отговаря за извънсъдебното уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договора за покупка  интернет адрес: https://adr.coi.cz/en.  Онлайн платформа за разрешаване на спорове, намираща се на интернет адреса https://www.coi.cz/en/alternative-dispute-resolution-for-consumer-disputes-adr/ може да се използва за разрешаване на спорове между продавача и купувача по договора за покупко-продажба. 

8.4. Продавачът има право да продава стоки въз основа на търговски лиценз. Търговският контрол се извършва от компетентния орган за издаване на търговски лицензи в рамките на неговата компетентност. Надзорът за защита на личните данни се осъществява от Службата за защитата на личните данни. Чешката търговска инспекция в ограничена степен контролира спазването на Закон № 634/1992 Cб. за защита на потребителите, както е изменен.

8.5. С настоящото купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на член 1765, параграф 2 от Гражданския кодекс.

 

9. Защита на личните данни

9.1. Защитата на личните данни на Купувача, който е физическо лице, се осигурява от Закон № 101/2000 Сб., за защита на личните данни, с измененията.

9. 1.1. Продавачът е регистриран в регистъра за обработка на лични данни под номер: 00047495.

9.2. Купувачът се съгласява с обработването на следните лични данни: име и фамилия, адрес по местоживеене, идентификационен номер, данъчен идентификационен номер, адрес на електронна поща, телефонен номер (наричани по-долу общо "лични данни“).

9.3. Купувачът се съгласява с обработката на лични данни от страна на продавача за целите на упражняването на правата и задълженията по договора за покупка и за целите на поддържането на потребителския акаунт. Освен ако Купувачът не избере друг вариант, той се съгласява с обработката на лични данни от страна на Продавача и за целите на изпращането на информация и търговски съобщения до купувача. Съгласието за обработване на лични данни в тяхната цялост в съответствие с настоящия член не е условие, което само по себе си би попречило на сключването на договор за покупка.

9.4. Купувачът приема , че е длъжен да посочи своите лични данни (по време на регистрация, в потребителския си акаунт, при поръчка от уеб интерфейса на магазина) коректно и вярно и че е длъжен да информира Продавача без неоправдано забавяне за всяка промяната в личните си данни.

9.5. Продавачът може да възложи на трета страна като обработващ лични данни да обработва личните данни на Купувача. Освен на лицата, които транспортират стоките, продавачът няма да предава лични данни на трети страни без предварителното съгласие на купувача.

9.6. Личните данни ще бъдат обработвани за неопределен период от време. Личните данни ще се обработват в електронна форма по автоматизиран начин или в печатна форма по неавтоматичен начин.

9.7. Купувачът потвърждава, че предоставените лични данни са точни и че е бил информиран, че това е доброволно предоставяне на лични данни.

9.8. Ако Купувачът смята, че Продавачът или Обработващият лични данни (член 9.5) обработва личните му данни по начин, който е в противоречие със защитата на личния живот на Купувача или в противоречие със закона, по-специално ако личните данни са неточни по отношение на целта на обработването им, той/тя може:

9.8.1. да поиска обяснение от Продавача или обработващия лични данни..

9.9. След като влезе в потребителския си акаунт/профил , купувачът може да променя и проверява данните си, може да поиска премахване на лични данни, като изпрати заявка на и мейл porachki@4camping.bg. 

 

10. Изпращане на търговски съобщения

10.1. Купувачът се съгласява да получава информация, свързана със стоките, услугите или бизнеса на Продавача, на електронния адрес на Купувача и се съгласява да получава търговски съобщения от Продавача на електронния адрес на Купувача.

 

11. Доставка

11.1. Тя може да бъде доставена на Купувача на имейл адреса, посочен в неговия потребителски акаунт или посочен от Купувача в поръчката.

 

12. заключителни разпоредби

12.1. Ако отношенията, установени с договора за покупка , съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от чешкото право. Това не засяга правата на потребителите съгласно общо обвързващото законодателство.

12.2. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е или стане невалидна или неефективна, невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, чието значение е възможно най-близко до това на невалидната разпоредба. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга действителнoстта на другите разпоредби. Измененията и допълненията на Договора за покупка или на Общите условия изискват писмена форма.

12.3. Данни за контакт на продавача: ForCamping sro, Veselská 699, 199 00 Praha 18 - Letňany, e-mail адрес porachki@4camping.bg, телефон: 

 

Адрес за изпращане на рекламации

Изпратете рекламацията с описание на дефекта и касова бележка или фотодокументация на адрес: FROGMAN s.r.o. - Speedy 4728P бул. ул Валери Петров 5, 2227 Божурище, България (само за пратки изпратени през Speedy); БГ Еконт Инаут Трейд ООД | Allpacka | Frogman - 4728P бул. Липник 106 7000 Русе, България (само за пратки изпратени през Еконт)