Преминаване към продуктови категории Премини към количката Преминаване към навигация

Не се интересувам от отстъпки и промоции, искам да скрия лентата.

Правила и условия

1. Уводни разпоредби

1.1. Тези Общи условия (наричани по-нататък”Правила и условия“) на търговското дружество ForCamping s.r.o, със седалище Veselská 699, 199 00 Прага 18– Letňany, ЕИК : 24295825, вписан в търговския регистър на Общинския съд в Прага, раздел C,Папка 182138 (наричан по-нататък”Продавач") се регулират в съответствие с разпоредбите на член 1751, ал. 1 от Закон № 89/2012 Сб., Граждански кодекс (по-нататък”Граждански кодекс") - взаимните права и задължения на дoговарящите се страни, възникващи във връзка или въз основа на договора за покупко-продажба (наричан по-нататък”договор за покупко-продажба“) сключен между Продавача и Купувача чрез онлайн магазина на Продавача. Онлайн магазинът се управлява от Продавача на уебсайт, намиращ се на интернет адрес www.4camping.bg (наричан по-долу „електронен магазин“).

1.2. Купувачът е или купувач-потребител по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Закон № 634/1992 Сб. за защита на потребителите (наричан по-долу "купувач-потребител"), или купувач-предприемач, който действа в рамките на своята стопанска дейност при сключването и изпълнението на договора (наричан по-долу "купувач-предприемач"). Купувачът-потребител и Купувачът-предприемач се наричат по-нататък "Купувач".

1.3. Разпоредбите на Общите условия са неразделна част от договора за покупко-продажба. Договорът за покупко-продажба и Общите условия са изготвени на български език. Договорът за покупко-продажба се сключва на български език

1.4. Общите условия могат да бъде променяни или допълвани от продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали през периода на валидност на предишната версия на Общите условия.

 

2. Потребителски профил

2.1. Въз основа на регистрацията на Kупувача в уебсайта той получава достъп до потребителския интерфейс. От своя потребителски интерфейс Kупувачът може да поръчва стоки (наричан по-долу "потребителски профил"). Ако създадете потребителски профил при нас, можете автоматично да се възползвате от предимствата на 4camping eXtra, едновременно. За повеше информация посетете интернет страницата и Правила на 4camping eXtra. В случай, че уеб интерфейсът на магазина позволява това, купувачът може да поръчва стоки и без регистрация директно в онлайн магазина.

2.2. При регистрацията си на уеб сайта и при поръчването на стоки, Купувачът е длъжен да предостави точна и вярна информация. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския акаунт в случай на промяна. Данните, предоставени от Купувача в потребителския акаунт и при поръчка на стоки, се считат за верни от Продавача.

2.3. Достъпът до потребителския профил е защитен с потребителско име и парола Купувачът е длъжен да пази поверителността на информацията, необходима за достъп до потребителския му акаунт.

2.4. Купувачът няма право да разрешава на трети лица да използват потребителския му профил.

2.5. Продавачът може да анулира потребителския акаунт, по-специално ако Купувачът не използва потребителския си акаунт в продължение на повече от 12 месеца или ако Купувачът наруши задълженията си по Договора за покупка (включително Общите условия) или наруши Правила на 4camping eXtra.

2.6. Купувачът приема ,че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато ,особено във връзка с необходимата поддръжка на хардуерно и софтуерно оборудване на Продавача, или с необходима поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на трети страни.

 

3. Сключване на договора за покупко- продажба

3.1. Цялото представяне на стоките, поместени в онлайн магазина, има информативен характер и Продавачът не е длъжен да сключва договор за покупко-продажба по отношение на тези стоки. Разпоредбите на член 1732, ал. 2 от Гражданския кодекс не се прилагат.

3.2. Електронният магазин съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки. Цените на стоките са посочени с включен данък добавената стойност и всички свързани с тях такси. Цените на стоките остават валидни, докато се показват в онлайн магазина.

3.3. Интернет магазинът съдържа и информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките се прилага само в случаите, когато стоките се доставят на територията на Република България.

3.4. За да поръча стока/стоки, Купувачът попълва формуляра за поръчка. Формулярът за поръчка съдържа информация за:

  • поръчаната стока/ поръчаните стоки (поръчаната стока/поръчаните стоки се „добавят“ от купувача в електронната количка),
  • начина на плащане на покупната цена на стоката/стоките, информация за необходимия начин на доставка на поръчаната стока/поръчаните стоки и
  • информация за разходите, свързани с доставката на стоката/стоките (наричани по- нататък заедно “Поръчка“).

3.5. Преди да изпрати Поръчката до Продавача, Купувачът има право да проверява и променя данните, които е въвел в Поръчката, дори по отношение на възможността да открива и коригира грешки, допуснати при въвеждането на данни в Поръчката. Купувачът изпраща Поръчката на Продавача, като щракне върху бутона "поръчката". Данните, посочени в Поръчката се считат за верни от Продавача. Веднага след получаване на Поръчката, Продавачът потвърждава получаването на поръчката от Купувача по електронна поща, на електронната поща на Купувача, посочена в потребителския акаунт или в поръчката (наричан по-долу „Електронен адрес на купувача“).

3.6. В зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, размер на покупната цена, прогнозни разходи за доставка) Продавачът винаги има право да поиска от Купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).

3.7. Договорните отношения между Продавача и Купувача се установяват с предаването на приемането на поръчката (акцепта), което се изпраща от Продавача на Купувача по електронна поща на адреса на Купувача.

3.8. Продавачът има право да се откаже от сключения договор за покупко- продажба по всяко време преди доставката на стоката/стоките, по-специално ако не е в състояние да достави стоките на Купувача в разумен срок поради причини, дължащи се на трети лица, или ако стоките вече не се произвеждат или доставят, или ако стане ясно, че Купувачът е нарушил сключеният преди това договор с Продавача. Ако Купувачът вече е платил покупната цена, тя ще му бъде възстановена.

3.9. Купувачът се съгласява с използването на средства за комуникация от разстояние при сключване на Договор за покупко-продажба. Разходите, направени от купувача при използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори) се поемат от самия купувач и не се различават от основната тарифа.

3.10. До изпращането на стоката Купувачът има възможност да се откаже Поръчката по телефона или по или по електронната поща чрез Центъра за обслужване на клиенти l.

3.11. В случай, че очевидна грешка на Продавача в онлайн магазина доведе до неправилна цена на стоките (необосновано ниска цена), Продавачът има право да поправи грешката (да промени цената) дори след като Купувачът е направил поръчката. Продавачът информира Купувачът за промяната на поръчката. Ако купувачът не е съгласен с промяната, продавачът има право да анулира поръчката.

4. Цена на стоката/стоките и условия на плащане

4.1. Цената на стоката/стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоки по договора за покупка, купувачът може да заплати на продавача по следните начини:

в брой или с наложен платеж на посоченото от Купувача в поръчката място за доставка;

чрез банков превод по сметката на Продавача 2700264153/2010 (наричана по-долу "Сметка на Продавача“);

4.2. Заедно с покупната цена Купувачът е длъжен да заплати на Продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоката/стоките в уговорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.

4.3. В случай на плащане в брой при доставка, покупната цена се заплаща при получаване на стоката. При безкасово плащане покупната цена е платима в 10-дневен срок от сключване на Договор за покупко- продажба.

4.4. При безкасово плащане купувачът е длъжен да заплати покупната цена на стоката и да посочи вариабилния символ за плащане При безкасово плащане задължението на Купувача да заплати покупната цена е изпълнено, когато съответната сума бъде кредитирана по сметката на Продавача.

4.5. Продавачът има право, особено в случай, че Купувачът не предостави допълнително потвърждение на поръчката (член 3.6), да поиска плащане на пълната покупна цена, преди да изпрати стоката на купувача. Разпоредбите на член 2119, ал. 1 от Гражданския кодекс не се прилагат.

4.6. Всички отстъпки от цената на стоките, предоставени от Продавача на Купувача, не могат да се комбинират една с друга.

4.7. Продавачът издава фактура на Купувача. Продавачът е платец на данък добавената стойност. Данъчният документ - фактура ще бъде издаден от Продавача на купувача след заплащане на цената на стоката и се изпраща в електронен вид на електронен адрес на купувача.

 

5. Отказ от договора за покупко- продажба

5.1. Купувачът приема, че съгласно разпоредбите на член 1837 от Гражданския кодекс не може да се откаже от договора за покупко - продажба на : стоки, които са били променени според желанието на купувача или за негова сметка; от договор за доставка на бързо развалящи се стоки, както и от стоки, които са бързо развалящи се, наред с други неща; от договор за доставка на стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката; от договор за доставка на стоки в запечатана опаковка, които потребителят е извадил от опаковката и които не могат да бъдат върнати по хигиенни причини, и от договор за доставка на аудио- или визуален запис или компютърна програма, ако потребителят е повредил оригиналната опаковка. Степента на използване и замърсяване могат да бъдат взети предвид и ще бъде възстановена само пропорционална сума.

5.2. Ако това не е случай, посочен в член 5.1 или друг случай, при който договорът за покупко- продажба не може да бъде оттеглен, потребителят има право да се откаже от договора за покупко- продажба в рамките на тридесет (30) дни в съответствие с разпоредбите на чл.1829 (1) от Гражданския кодекс от получаване на стоката, а в случай че предмет на договора за покупко-продажба са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този срок започва тече от датата на получаване на последната доставка на стоката. Ако заедно със стоките е предоставен подарък, договорът за подарък се сключва с условието, че ако потребителят се откаже от договора за покупко- продажба , договорът за подарък престава да действа по отношение на този подарък и потребителят е длъжен да върне подаръка заедно със стоката/стоките.

5.3. В случай на отказ от договора за покупка съгласно член 5.2 от Общите условия, договорът за покупко- се анулира от самото начало. Стоката трябва да бъде върната на продавача в рамките на тридесет (30) дни от датата на отказ от договора. Ако потребителят се откаже от договора за покупко- продажба , той поема разходите, свързани с връщането на стоката/стоките на продавача, дори ако те не могат да бъдат върнати с обикновена поща поради естеството им.

 

5.4. В случай на отказ от договора съгласно член 5.2 от Общите условия, Продавачът връща получените от Купувача средства в срок от четиринадесет (14) дни от получената от Купувача върната стока от договора за покупко- продажба.  Продавачът има право също така да върне изпълнението, предоставено от Купувача при връщането на стоките или по друг начин, при условие че Купувача е съгласен с това и не му се налагат допълнителни разходи. Ако Купувачът се откаже от договора за покупко-продажба ,Продавачът не е длъжен да върне получените пари, преди Купувачът да върне стоката или да докаже, че е изпратил стоката на Продавача.

5.5. Купувачът носи отговорност пред продавача за всяко намаляване на стойността на стоките в резултат на боравене със стоките по начин, различен от този, необходим на Купувача да се запознае с естеството, характеристиките и функционалността на стоките.

Продавачът има право едностранно да прихване иска за обезщетение за повреда на стоката срещу иска на потребителя за възстановяване на покупната цена. В случай че купувачът е приложил талон за отстъпка (или друга отстъпка) при закупуването на стоките, по отношение на които се отказва от договора, покупната цена на върнатите стоки ще му бъде възстановена пропорционално на отстъпката, приложена към всички стоки, включени в същата поръчка.

5.6. Купувач- предприемач има право да се откаже от договора за покупкo- продажба в съответствие с общите разпоредби на Закон № 89/2012 Сб, Граждански кодекс, с измененията.

 

6. Транспортиране и доставка на стоки

6.1. Ако видът на транспорт е договорен въз основа на специална заявка от Купувача, Купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този вид транспорт.

6.2. Ако Продавачът е задължен по силата на договора за покупко- продажба да достави стоката на мястото, посочено от Купувача в поръчката, Купувачът се задължава да приеме стоката при доставката.

6.3. В случай че по причини от страна на Купувача се наложи стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, Купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоките, или разходите, свързани с различен начин на доставка.

6.4. При получаване на стоката от превозвача, Купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоката и при евентуални дефекти незабавно да уведоми превозвача. В случай на нарушаване на опаковката, което показва, че пратката е била подправена, Купувачът може да не приеме пратката от превозвача.

6.5. Допълнителни права и задължения на страните при превоза на стоките могат да бъдат уредени в специални условия за доставка от Продавача, ако са издадени от него.

 

7. Права от дефектно изпълнение

7.1. Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на правата, произтичащи от неправилно изпълнение, се уреждат от съответните общо обвързващи разпоредби (по-специално разпоредбите на членове 2095 -2117 и членове 2158 - 2174 от Гражданския кодекс).

7.2. Продавачът носи отговорност пред Купувача за това, че стоката/стокитe e / са без дефект/ дефекти при получаване. По-специално, Продавачът е отговорен пред Купувача, че към момента, в който Купувачът е приел стоката/стоките:

  • стоките имат характеристиките, договорени от страните, а при липса на споразумение - характеристиките, описани от продавача или производителя или очаквани от купувача с оглед на естеството на стоките и въз основа на направената от тях реклама;
  • стоките са подходящи за целта, посочена от продавача за тяхната употреба или за която обикновено се използват стоки от този вид;
  • стоките съответстват по качество или изработка на договорената мостра или образец, ако качеството или изработката са били определени в съответствие с договорената мостра или образец;
  • стоките са в съответното количество, мярка или тегло, и
  • стоките отговарят на изискванията на законодателството.

7.3. Разпоредбите, посочени в член 7.2 от Общите условия, не се прилагат за стоки: продадени на по-ниска цена, за дефекта, за който е договорена по-ниската цена; за износването на стоките, причинено от нормалната им употреба, и в случай на стоки втора употреба - за дефекта, съответстващ на степента на употреба или износване, която стоките са имали при приемането им от купувача, или ако това произтича от естеството на стоките.

7.4. Правата, произтичащи от дефектно изпълнение, се упражняват от купувача, като ги изпрати на адрес: Западна промишлена зона бул | Pactic | Frogman 4728P | 3-ти март 44 | 7000 Pyce За момент на предявяване на рекламацията се счита моментът, в който Продавачът е узнал за рекламацията.

7.5. Другите права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат уредени в Правилника за рекламации на Продавача.

 

7A Права от дефектно изпълнение при купувача - потребител

 

Ако стоката има дефект, Купувачът може да поиска отстраняването му. По свой избор той може да поиска доставката на нова вещ без дефект или поправката на вещта, освен ако избраният метод за отстраняване на дефекта е невъзможен или несъразмерно скъп в сравнение с другия метод; това се преценява по-специално с оглед на значимостта на дефекта, стойността, която вещта би имала без дефекта, и дали дефектът може да бъде отстранен чрез другия метод без значителни затруднения за Купувача.

Продавачът може да откаже да отстрани дефекта, ако това е невъзможно или неразумно скъпо, особено с оглед на значимостта на дефекта и стойността, която вещта би имала без дефекта.

Продавачът трябва да отстрани дефекта в разумен срок след посочването му, така че да не причинява значителни неудобства на купувача, като се вземат предвид естеството на стоката и целта, за която купувачът е закупил стоката.

Продавачът поема стоката за своя сметка, за да отстрани дефекта.

Купувачът може да поиска разумна отстъпка или да се откаже от договора, ако Продавачът е отказал да отстрани дефекта или не го е отстранил в съответствие с горните разпоредби, или дефектът се повтаря, или дефектът е съществено нарушение на договора, или от изявлението на Продавача или от обстоятелствата е очевидно, че дефектът няма да бъде отстранен в разумен срок или без значителни затруднения за Купувача.

Разумната отстъпка се определя като разлика между стойността на стоката без дефект и дефектната стока, която купувачът е получил.

Купувачът не може да се откаже от договора, ако дефектът е незначителен.

Ако Купувачът се откаже от договора, Продавачът възстановява покупната цена на Купувача без неоправдано забавяне, след като получи стоката или след като Купувачът му докаже, че е изпратил стоката.

8. Други права и задължения на договарящите страни

8.1. Купувачът придобива собствеността върху стоката/стоките в момента на получаването .

8.2. Чешкият орган за търговска инспекция със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 ЕИК :000 20 869 , отговаря за извънсъдебното уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договора за покупка интернет адрес: https://adr.coi.cz/en. Онлайн платформа за разрешаване на спорове, намираща се на интернет адреса https://www.coi.cz/en/alternative-dispute-resolution-for-consumer-disputes-adr/ може да се използва за разрешаване на спорове между Продавача и Купувача по договора за покупко-продажба.

8.3. Продавачът има право да продава стоки въз основа на търговски лиценз. Търговският контрол се извършва от компетентния орган за издаване на търговски лицензи в рамките на неговата компетентност. Надзорът за защита на личните данни се осъществява от Службата за защитата на личните данни. Чешката търговска инспекция в ограничена степен контролира спазването на Закон № 634/1992 Cб. за защита на потребителите, както е изменен.

8.4. С настоящото купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на член 1765, параграф 2 от Гражданския кодекс.

 

9. Защита на личните данни

9.1. Защитата на личните данни на Купувача, който е физическо лице, се осигурява от Закон № 101/2000 Сб., за защита на личните данни, с измененията.

9. 1.1. Продавачът е регистриран в Регистъра за обработка на лични данни под номер: 00047495.

9.2. Купувачът се съгласява с обработването на следните лични данни: име и фамилия, адрес по местоживеене, идентификационен номер, данъчен идентификационен номер, адрес на електронна поща, телефонен номер (наричани по-долу общо “ лични данни“).

9.3. Купувачът се съгласява с обработката на лични данни от страна на Продавача за целите на упражняването на правата и задълженията по договора за покупко- продажба и за целите на поддържането на потребителския акаунт. Освен ако Купувачът не избере друг вариант, той се съгласява с обработката на лични данни от страна на Продавача и за целите на изпращането на информация и търговски съобщения до купувача. Съгласието за обработване на лични данни в тяхната цялост в съответствие с настоящия член не е условие, което само по себе си би попречило на сключването на договор за покупко- продажба.

9.4. Купувачът приема , че е длъжен да посочи своите лични данни (по време на регистрация, в потребителския си акаунт, при поръчка от уеб интерфейса на магазина) коректно и вярно, и че е длъжен да информира Продавача без неоправдано забавяне за всяка промяната в личните си данни.

9.5. Продавачът може да възложи на трета страна като обработващ лични данни да обработва личните данни на Купувача. Освен на лицата, които транспортират стоките, Продавачът няма да предава лични данни на трети страни без предварителното съгласие на Купувача.

9.6. Личните данни ще бъдат обработвани за неопределен период от време. Личните данни ще се обработват в електронна форма по автоматизиран начин или в печатна форма по неавтоматичен начин.

9.7. Купувачът потвърждава, че предоставените лични данни са точни и че е бил информиран, че това е доброволно предоставяне на лични данни.

9.8. Ако Купувачът смята, че Продавачът или Обработващият лични данни (член 9.5) обработва личните му данни по начин, който е в противоречие със защитата на личния живот на Купувача или в противоречие със закона, по-специално ако личните данни са неточни по отношение на целта на обработването им, той/тя може:

9.9. След като влезе в потребителския си акаунт/профил, купувачът може да променя и проверява данните си, и може да поиска премахване на лични данни, като изпрати заявка на имейл porachki@4camping.bg.

 

10. Изпращане на търговски съобщения

10.1. Защитата на личните данни на нашите клиенти е много важна за нас. Правилата за обработка на лични данни и правилата за изпращане на търговски съобщения са регламентирани в нашата Политика за обработка на лични данни.

10.2. Изпращаме на нашите клиенти търговски съобщения с предложения, свързани с нашите стоки и услуги на имейл адреса на клиента (търговски съобщения до клиенти). Имейл адресът е лична информация и се обработва в съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) с цел изпращане на търговски съобщения въз основа на нашия легитимен интерес за популяризиране на подобни продукти и услуги. Клиентът може да се отпише от получаването на търговски съобщения по всяко време.

10.3. Използваме така наречените "бисквитки", които могат да се съхраняват на крайното устройство (или на базата на съгласие ,или за да защитим нашите законни интереси). Предпочитанията могат да се задават от клиента директно на нашата интернет страница

 

11. Доставяне

11.1. Могат да бъде доставена на Купувача на имейл адреса, посочен в неговия потребителски акаунт или посочен от Купувача в поръчката.

 

Разрешаване на потребителски спорове

 

Жалби. Разглеждаме жалби на клиенти извън съда чрез електронна поща objednavky@4camping.cz и телефонен номер +420 214 214 701.

Извънсъдебно решаване на спорове. Чешкият орган за търговска инспекция със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 ЕИК :000 20 869 , отговаря за извънсъдебното уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договора за покупко- продажба 00020869, интернет адрес: https://adr.coi.cz/cs. Онлайн платформа за разрешаване на спорове намираща се на интернет адреса https://www.coi.cz/en/alternative-dispute-resolution-for-consumer-disputes-adr/ може да се използва за разрешаване на спорове между Продавача и Купувача по договора за покупко-продажба.

Европейски потребителски център в Чешката република. Европейският потребителски център в Чешката република, със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, интернет адрес: https://evropskyspotrebitel.cz, е звеното за контакт съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за онлайн решаване на потребителски спорове).

 

12. 12. Заключителни разпоредби

12.1. Ако отношенията, установени с договора за покупко- продажба , съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от чешкото право. Това не засяга правата на потребителите съгласно общо обвързващото законодателство.

12.2. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е или стане невалидна или неефективна, невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, чието значение е възможно най-близко до това на невалидната разпоредба. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга действителнoстта на другите разпоредби. Измененията и допълненията на Договора за покупко-продажба или на Общите условия изискват писмена форма.

12.3. Продавачът има право да прави промени в Процедурата за разрешаване на рекламации . В такъв случай е длъжен да информира Купувача за тези промени достатъчно време преди датата на влизане в сила на тази промяна

12.4. Правните отношения, които не са уредени от настоящия Правилник за разрешаване на рекламации, се уреждат от Закон № 89/2012 Coll., Граждански кодекс, с измененията, и Закон № 634/1992 Coll., за защита на потребителите, с измененията.

12.5. Данни за контакт на продавача: ForCamping sro, Veselská 699, 199 00 Praha 18 - Letňany, e-mail: porachki@4camping.bg, телефон: +359825019003

 

Адрес за изпращане на рекламации

Изпратете рекламацията с описание на дефекта и касова бележка или фотодокументация на адрес: Западна промишлена зона бул | Pactic | Frogman 4728P | 3-ти март 44 | 7000 Pyce 

 Изтеглете Общите условия:

Общи условия от 23.06.2023 г.

Общи условия до 23.06.2023 г