Преминаване към продуктови категории Премини към количката Преминаване към навигация

Не се интересувам от отстъпки и промоции, искам да скрия лентата.

Информация за обработката на лични данни, необходима за изпълнението на договора

В случай на обработване на лични данни, необходими за изпълнението на договор от страна на онлайн търговеца или за изпълнението на мерки, предприети преди сключването на договора от страна на онлайн търговеца.

 

1. САМОЛИЧНОСТ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА АДМИНИСТРАТОРА

1.    Администраторът на Вашите лични данни е търговското дружество ForCamping s.r.o, със седалище Veselská 699, 199 00 Praha 18 Letňany, идентификационен номер: 242 95 825, вписано в Търговския регистър C 194007, воден в Градския съд в Прага (наричано по-долу "администратор").

1.2. Данните за контакт с администратора са следните: адрес за доставка Sokolovská 250, 190 00 Прага 9, електронен адрес objednavky@forcamping.cz, телефон +420 773 688 5 38.

1.3. Администраторът не е поверил  защитата  на личните данни на трето лице.

 

2. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ 

2.1 Законната причина за обработването на Вашите лични данни е, че това обработване е необходимо за изпълнението на договор между Вас и администратора или за изпълнението на мярка от страна на администратора преди сключването на такъв договор по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент  относно защитата на данните) ("Регламентът").              

 

3. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Целта на обработването на Вашите лични данни е изпълнението на договор между Вас и администратора или изпълнението на мерки от страна на администратора преди сключването на такъв договор.

3.2. Не е налице автоматично вземане на индивидуални решения от страна на администратора по смисъла на член 22 от Регламента.

 

4. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за срока на действие на правата и задълженията по договора, както и за периода, необходим за целите на архивирането в съответствие със съответните общозадължителни правни разпоредби, но не по-дълго от срока, определен от  общозадължителни правни разпоредби.

 

5. ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Другите получатели на вашите лични данни ще бъдат транспортни фирми и други лица, участващи в доставката на стоки или извършването на плащания по договора за покупка. Други получатели на вашите лични данни ще бъдат, в зависимост от избрания начин на доставка,  компаниите Еконт и Speedy.

5.2. Администраторът не възнамерява да предава вашите лични данни на трета държава (държава извън ЕС) или на международна организация.

 

6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

6.1. При условията, предвидени в Регламента, имате право да поискате от администратора достъп до личните си данни, право на коригиране или изтриване на личните ви данни или ограничаване на обработването им, право на възражение срещу обработването на личните ви  данни и право на преносимост на личните ви данни.

6.2. Ако смятате, че обработката на личните ви данни е нарушила или нарушава Регламента, имате право да подадете жалба до надзорен орган.

6.3. Не сте задължени да предоставяте лични данни. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора и без предоставянето на Вашите лични данни договорът не може да бъде сключен или изпълнен от администратора.